DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Філологічний факультет >
Наукові роботи. Філологічний факультет >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4444

Название: Своєрідність жанру мемуарів Сімони де Бовуар «Сила обставин»
Авторы: Криворучко, С.К.
Ключевые слова: С. де Бовуар
жанр
трансформація
комунікація
Issue Date: 2011
Издатель: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Библиографическое описание: Криворучко С.К. Своєрідність жанру мемуарів Сімони де Бовуар «Сила обставин» / С.К. Криворучко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.
Краткий осмотр (реферат): Твір «Сила обставин» є гармонійним творчим поєднанням епічного і драматичного родів та ліро-епічного міжродового утворення, які на жанровому рівні представлені перетином роману (епос), інтермедії (драма), мемуарів, щоденника (ліро-епос). С. де Бовуар майже нерозривно поєднує роман (епос) і мемуари (ліро-епос), таким чином, під час комунікації читач навіть не уявляє, що йому представлено синтез двох жанрів. У «Силі обставин» письменниця створює метанаратив роману, якому притаманна панорамність, фабульна та сюжетна багатоплановість, розвиток конфліктних ліній, прагнення до поліфонічності. Мемуарність «Сили обставин» простежується у тяжінні твору до історичної прози, де письменниця намагається піднести власну біографію за критеріями науковості. Произведение «Сила обстоятельств» является гармоничным творческим соединением эпического, драматического родов и лиро-эпическоого межродового образования, которые на жанровом уровне представлены пересечением романа (эпос), интермедии (драма), мемуаров, дневника (лиро-эпос). С. де Бовуар почти нерозрывно объединяет роман (эпос) и мемуары (лиро-эпос), таким образом, во время коммуникации читатель даже не представляет, что ему представлен синтез двух жанров. В «Силе обстоятельств» писательница образовывает метанаратив романа, которому присуща панорамность, фабульная и сюжетная многоплановость, развитие конфликтных линий, стремление к полифоничности. Мемуарность «Силы обстоятельств» прослеживается в тяготении произведения к исторической прозе, где писательница пытается приподнести собственную биографию по научным критериям. Literary work “ The power of circumstances” is balanced creative combination of epic, drama genres and lyric-epic intergenic formation, which at genre level is presented by point of intersection in novel (epos), interlude (drama) memoirs, diary, (lyric- epos). S. de Bouvoir almost indissolubly unites a novel (epos) and memoirs (lyric - epos). Thus, during communication a reader doesn’t even understand that the synthesis of two genres is presented to him. In “The power of circumstances” the authoress forms the novel that has panoramas, plot, development of conflict lines, and aspiration for polyphony. Memorization of “The power of circumstances” is traced in novel’s inclination to historical prose, where the authoress tries to present her own biography on scientific criteria.
Описание: Криворучко Світлана Костянтинівна, к.філол.н., доцент кафедри зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4444
Appears in Collections:Наукові роботи. Філологічний факультет

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kryvoruchko S. K..pdf212,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback