DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.33 (Медичні науки)  >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15889

Название: Прогнозування перебігу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
Другие названия: Прогнозирование течения сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа
Prediction of the course of heart failure in patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes mellitus
Авторы: Висоцька, К.Ю.
Высоцкая, К.Ю.
Vysotska, K.Yu.
Ключевые слова: ішемічна хвороба серця
цукровий діабет 2-го типу
хронічна серцева недостатність
прогноз перебігу
збережена фракція викиду
ишемическая болезнь сердца
сахарный диабет 2-го типа
хроническая сердечная недостаточность
прогноз течения
сохранена фракция выброса
coronary heart disease
type 2 diabetes mellitus
chronic heart failure
prediction of the course
preserved ejection fraction
Issue Date: 2020
Издатель: Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: Висоцька К.Ю. Прогнозування перебігу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу.– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. – Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020.
Краткий осмотр (реферат): Katerina Yu. Vysotska. Prediction of the course of heart failure in patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes mellitus. – Qualification scientific work is as a manuscript. Thesis for a candidate degree of medical sciences in the specialty 14.01.02 "Internal Medicine". - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine; V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. An examination of 100 male patients with chronic heart failure (CHF) of ischemic genesis and coronary heart disease (CHD) in combination with type 2 diabetes mellitus (DM) was performed. All patients were examined on the basis of the internal medicine department of the municipal non-profit enterprise City Clinical Emergency Hospital named after Prof. A. I. Meshchaninov of the Kharkiv City Council, after a course of treatment in a hospital. Inclusion criteria: age from 50 to 70 years old, CHF class I-II according to NYHA classification (New York Heart Association), LV EF ≥ 50 % (according to the criteria of the European Society of Cardiology, 2016), post-infarction cardiosclerosis, in combination with type 2 DM (according to the criteria of the American Diabetes Association (ADA), with a glomerular filtration rate ≥ 50 ml / min / 1.73 m2, NT-proBNP ≥ 125 pg/ml.
Описание: Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Колеснікова Олена Вадимівна, Державна установа «Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України», заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань; доктор медичних наук, професор Пасієшвілі Людмила Михайлівна, Харківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб. На підставі проведеного дослідження пропонується спосіб прогнозування перебігу ХСН впродовж року у хворих на ІХС в поєднанні із ЦД 2-го типу. Необхідно дослідити EDD, артеріальний тиск з розрахунком пульсового, визначити вміст в крові інсуліну з розрахунком індексу HOMA, за допомогою коефіцієнтів до прогностичних факторів, використовуючи регресійне рівняння, з високим рівнем чутливості та специфічності прогнозувати у пацієнтів зі збереженню фракцією викиду ймовірність несприятливого перебігу ХСН. Для можливості прогнозування варіантів несприятливого перебігу ХСН, а саме прогресування систолічної або діастолічної дисфункції, визначено діагностичні коефіцієнти та створена модель на підставі лабораторних показників (ХС ЛПНЩ та NT-proBNP) та значень показників УЗД серця та судин (SV, E/e′, LV ESV), яка з високою чутливістю та специфічністю дозволяє здійснити прогнозування. На основании проведенного исследования предлагается способ прогнозирования течения ХСН в течение года у больных ИБС в сочетании с СД 2-го типа. Необходимо исследовать EDD, артериальное давление с расчетом пульсового, определить содержание в крови инсулина с расчетом индекса HOMA, и с использованием коэффициентов к прогностическим факторам с помощью регрессионного уравнения с высоким уровнем чувствительности и специфичности прогнозировать у пациентов с сохраненной фракцией выброса вероятность неблагоприятного течения ХСН. Для возможности прогнозирования вариантов неблагоприятного течения ХСН, а именно прогрессирования систолической или диастолической дисфункции, определены диагностические коэффициенты и создана модель на основании лабораторных данных (ХС ЛПНП и NT-proBNP) и показателей УЗИ сердца и сосудов (SV, E/e', LV ESV), которая с высоким уровнем чувствительности и специфичности позволяет осуществить прогноз.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15889
Appears in Collections:Д 64.051.33 (Медичні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref-Висоцька2310.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
відгук Колеснікова 1.pdf418,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
відгук Пасієшвілі.PDF554,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dis.pdf3,06 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback