DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.13 (Фізико-математичні науки)  >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15226

Название: Ефекти спільної дії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі модельних ліпідних мембран
Другие названия: Эффекты совместного действия лекарственных веществ в многокомпонентных системах на основе модельных липидных мембран
Effects of joint action of pharmaceutical substances in multi-compound systems based on model lipid membranes
Авторы: Будянська, Л.В.
Будянская, Л.В.
Budianska, L.V.
Ключевые слова: модельні ліпідні мембрани
фосфоліпіди
лікарські речовини
холестерин
фазові переходи
спільна дія
диференціальна скануюча калориметрія
модельные липидные мембраны
фосфолипиды
лекарственные вещества
холестерин
фазовые переходы
совместное действие
дифференциальная сканирующая калориметрия
model lipid membranes
phospholipids
pharmaceutical substances
cholesterol
phase transitions
joint action
differential scanning calorimetry
Issue Date: 2019
Издатель: Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна
Библиографическое описание: Будянська Л.В. Ефекти спільної дії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі модельних ліпідних мембран. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України, Харків, 2019.
Краткий осмотр (реферат): Budianska L.V. Effects of joint action of pharmaceutical substances in multi-compound systems based on model lipid membranes. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for the scientific degree of candidate of sciences in physics and mathematics, specialty 03.00.02 – Biophysics. – Institute for Scintillation Materials of NAS of Ukraine; V. N. Karazin Kharkiv National University of MES of Ukraine, Kharkiv, 2019. Effects of pharmaceutical substances (PS) is on multi-compound systems based on model lipid membranes with various lipid composition has been studied by differential scanning calorimetry, Fourier IR spectroscopy, thermogravimetry analysis and optical microscopy. A technique was supposed to study joint membranotropic action (MA) of water-soluble PS in L-α-dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) membranes in kinetc regime.
Описание: Досліджено ефекти взаємодії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі модельних ліпідних мембран різного ліпідного складу методами диференціальної скануючої калориметрії, Фур'є-ІЧ-спектроскопії, термогравіметричного аналізу та оптичної мікроскопії. Запропоновано методику вивчення кінетики спільної мембра-нотропної дії (МД), за допомогою якої показано полегшення пасивної трансмембранної дифузії тилорону в присутності диметилсульфоксиду та важливість порядку внесення лікарських речовин до мембрани. Показано зміну ефектів спільної МД антимікробної речовини циклосерину в залежності від хімічної будови допоміжної речовини. Так, в разі стеаратів кальцію і магнію мав місце ефект синергізму МД; для стеаринової кислоти подібного ефекту не спостерігалося. Встановлено високі коефіцієнти лінійної кореляції між молекулярними параметрами кон'югатів (коефіцієнтом ліпофільності і коефіцієнтом анізометрії) та параметрами їх МД (температурами фазових переходів мембрани ДПФХ і проникністю Caco-2 клітин). За результатами дослідження низки модельних мембран різного складу показано істотне підвищення зв'язування граміцидину S з мембраною ДПФХ в присутності холестерину. Исследованы эффекты взаимодействия лекарственных веществ в многокомпонентных системах на основе модельных мембран различного липидного состава мембранах методами дифференциальной сканирующей калориметрии, Фурье-ИК-спектроскопии, термогравиметрического анализа и оптической микроскопии. Предложена методика изучения кинетики совместного мембранотропного действия (МД), с помощью которой показано облегчение пассивной трансмембранной диффузии тилорона в присутствии диметилсульфоксида и важность порядка введения лекарственных веществ в мембрану. Показано изменение эффектов совместного МД антимикробного вещества циклосерина в зависимости от химического строения вспомогательного вещества. Так, в случае стеаратов кальция и магния имел место эффект синергизма МД; для стеариновой кислоты подобного эффекта не наблюдалось. Установлены высокие коэффициенты линейной корреляции между молекулярными параметрами конъюгатов (коэффициентом липофильности и коэффициентом анизометрии) и параметрами их МД (температурами фазовых переходов мембраны ДПФХ и проницаемостью Caco-2 клеток). По результатам исследования ряда модельных мембран различного состава показано существенное повышение связывания грамицидина S с мембраной ДПФХ в присутствии холестерина.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15226
Appears in Collections:Д 64.051.13 (Фізико-математичні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
автореферат Будянская финальный.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Дисс_Будянская финальная.pdf4,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Duhopelnikov_for_Budianska.pdf4,77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Trusova_for_Budianska.pdf801,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback