DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
К 64.051.17 (Біологічні науки) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15083

Название: Регуляція оксидативного стресу крові щурівпухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній-Платина
Другие названия: Регуляция оксидативного стресса крови крысопухоленосителей при введении противоопухолевой системы Рений-Платина
Oxidative stress regulation in blood of tumor-bearing rats under influence of the Rhenium-Platinum system
Авторы: Шамелашвілі, К.Л.
Шамелашвили, К.Л.
Shamelashvili, K.L.
Ключевые слова: Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
перекисне окиснення ліпідів
оксидативний стрес
кластерні сполуки Ренію
карцинома Герена
каталаза
супероксиддисмутаза
цисплатин
перекисное окисление липидов
оксидативный стресс
кластерные соединения Рения
карцинома Герена
каталаза
супероксиддисмутаза
цисплатин
peroxide oxidation of lipids
oxidative stress
cluster rhenium substances
Guerin carcinoma
catalase
superoxidedismutase
cisplatin
Issue Date: 2019
Издатель: Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Библиографическое описание: Шамелашвілі К. Л. Регуляція оксидативного стресу крові щурівпухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній-Платина. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України, Харків, 2019.
Краткий осмотр (реферат): Дисертацію присвячено дослідженню впливу кластерних сполук Ренію(ІІІ) з органічними лігандами за різних форм введення щурам-пухлиноносіям на активність ферментів антиоксидантного захисту еритроцитів за розвитку звичайної та резистентної до цисплатину карциноми Герена та їхню каталазну активність і взаємодію з нативною каталазою. Встановлено зменшення вмісту ТБК-активних продуктів в крові за введення сполук Ренію щурам-пухлиноносіям незалежно від способу та інтенсивності гальмування пухлини. Показано вплив органічних лігандів на активність ферментів антиоксидантного захисту. Наявність адамантильних, індольних і ферулатних лігандів сприяє збільшенню активності цих ферментів порівняно з контролем на відміну від сполук з алкільними лігандами. Вперше показано різний процес функціонування ферментативної антиоксидантної системи захисту в крові щурів-пухлиноносіїв за розвитку різних штамів карциноми Герена. Визначено, що дикарбоксилатні кластерні сполуки ренію(ІІІ) цис-конфігурації з ізобутиратними і ацетіламіноадамантильними лігандами мають власну каталазну активність. Доведено, що досліджувані кластерні сполуки Ренію(ІІІ) взаємодіють з нативною каталазою, утворюючи комплекс білок-сполука Ренію, що призводить до формування неушкодженого та більш ефективного залізо-порфіринового активного центру ферменту і прискорення процесу розкладу гідроген пероксиду.
Описание: Dissertation for Candidate’s of Biological Sciences degree by speciality: 03.00.04 – biochemistry. - V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. Dissertation is devoted to investigation of the influence of cluster rhenium(III) compounds with organic ligands under different forms of introduction on activity of antioxidant enzymes of red blood cells in tumor-bearing rats during development of ordinary and cisplatin-resistant Guerin carcinoma; their catalase activity and interaction with native catalase. The decreasing quantity of TBA-active products in blood under introduction of the rhenium compounds to tumor-bearing rats was established independently from the method of introduction or from intensity of the tumor-breaking. Influence of the organic ligand structure in the introduced rhenium compound on activity of antioxidant enzymes was shown. Existence of adamanthyl, indolyl and ferulyl ligands in the structure of the rhenium compounds led to increasing of activity of this enzymes in comparison to control. First the different process of function of the antioxidant enzymes of blood of tumor-bearing rats during development of the ordinary and resistant to cisplatin Guerin carcinoma. It was shown that dicarboxylates dirhenium(III) compounds of cisconfiguration have their own catalase activity. It was confirmed, that dirhenium(III) cluster compounds reacted with native catalase with formation of the complex protein – rhenium substance with not disturbed and more effective ferrum-porphirine active center of the enzyme and with following enhancing of the process of hydrogen peroxide decomposition. Диссертация посвящена исследованию влияния соединений Рения(III) с органическими лигандами при различных формах введения на активность ферментов антиоксидантной защиты эритроцитов, а именно супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы, при развитии обычной и резистентной к цисплатину карцином Герена; их каталазной активности и взаимодействию с нативной каталазой. Установлено уменьшение содержания ТБК-активных продуктов в крови при введении кластерних соединений рения(III) крысамопухоленосителям независимо от способа введения и интенсивности торможения опухоли. Показано влияние органических лигандов в структуре кластерних соединений рения(III) на активность ферментов антиоксидантной защиты. Наличие адамантильных, индольных и ферулатних лигандов способствует увеличению активности этих ферментов по сравнению с контролем в отличие от влияния соединений с алкильными лигандами. Впервые исследовано функционирование ферментативной антиоксидантной системы защиты в эритроцитах крысопухоленосителей при развитии обычной и устойчивой к цисплатину карциномы Герена.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15083
Appears in Collections:К 64.051.17 (Біологічні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref Шамелашвілі К.Л..pdf1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dis Шамелашвілі К.Л..pdf2,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук Гончаренко М.С..pdf689,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук Жолобак Н.М..pdf6,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук опонента Столяр О.Б..pdf312,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback