Архив электронных ресурсов
[Зарегистрироваться]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
К 64.051.07 (Філологічні науки) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13477

Название: Лірика О. Седакової: система мотивів, міфопоетика, інтертекст
Другие названия: Sedakova’s poetry: the motif system, mythopoetics, intertext
Лирика О. Седаковой: система мотивов, мифопоэтика, интертекст
Авторы: Звєгинцова, Марія Едуардівна
Ключевые слова: мотив
система мотивов
мифопоэтика
интертекст
концепт
аттракция
дискурс
дихотомия
принцип границы
модернизм
Дата публикации: 30-Янв-2014
Издатель: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Библиографическое описание: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 — російська література
Реферат: Звєгинцова М. Е. Лірика О. Седакової: система мотивів, міфопоетика, інтертекст. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2013. У ході міфопоетичного та інтертекстуального аналізу було виявлено загальний для поетичної творчості О. Седакової характер творення мотивів, що сягає фундаментальних концептно-архетипічних мовних реалій, які набувають конкретизації в наборі констант індивідуально-авторської моделі світу, а потім – у художній мотивіці ліричної книги як цілого. Дослідження мотивної системи здійснено на прикладі мотивів шипшини, саду, сну, лиця, дому та мотивів, пов’язаних із семантикою знання, пам’яті, світла. Встановлено, що всі перелічені мотиви корелюють із семантикою «спільної долі». У дисертації простежено різноманітні взаємозв’язки досліджуваної лірики з уявленнями фольклорно-обрядового характеру. Продемонстровано щільність переплетення біблійно-християнського і фольклорно-обрядового дискурсів. Аналіз виявив магістральну авторську інтенцію, яка полягає в художньому дослідженні принципу межі. Діапазон реалізації цього принципу досить значний: від міфологічних мотивів перетинання межі до метатекстуальних дихотомій, що створюють ефект постійного оновлення рецептивної ситуації. Розгляд дихотомічних прогресій поетичних текстів О. Седакової дозволив виявити пріоритет дискурсивно-мовної інтертекстуальності. Проведене дослідження дає можливість стверджувати, що у ліричному доробку О. Седакової інтегруються та рефлективно розвиваються творчі принципи модернізму.
Описание: Zvegintsova M. E. O. Sedakova’s poetry: the motif system, mythopoetics, intertext. – Manuscript rights. The thesis for the degree of Candidate of Philological Sciences, speciality 10.01.02 – Russian literature. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2013. The mythopoetic and intertextual analysis uncovered the manner of motif formation common for O. Sedakova’s all poetic works that can be traced to the fundamental concept and archetypical language realia made concrete in the set of constants in the author's individual picture of the world, as well as in the artistic motif set of a collection of poetry. The motif system was studied on the basis of the most significant metaphoric complexes, such as the motifs of brier, garden, sleep, face, house, and the motifs related to the semantics of knowledge, memory and light. All these motifs were found to correlate with the "common fate" semantics uniting the respective motif complexes. This research traces the various connections of the lyric poetry in question with folklore ritual notions, many of which have rubrics dedicated to them in the ethnographic study by O. Sedakova herself, and presents a close intertwining of the biblical-Christian and folklore-ritual discourses, founded upon a notion of a common fate of people and the world, the living and the dead, the unit and the plurality etc. The analysis revealed the author's main intention, i.e. an artistic exploration of the boundary principle. The span of its implementation is highly extensive, from the mythological motifs of boundary crossing to the meta-textual dichotomies creating an effect of constant renewing the receptive situation. The consideration of the dichotomic progressions in O. Sedakova's poetic works revealed the priority of discourse-language intertextuality. The research allowed us to speak conclusively about the peculiarities of O. Sedakova's poetics, where the creative principles of modernism are internalized and reflectively developed in a unique way specific only to O. Sedakova herself.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13477
ISSN: УДК 821.161.1 – 1 Седакова 09
Располагается в коллекциях:К 64.051.07 (Філологічні науки)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
dis ЗВЄГИНЦОВА МАРІЯ .pdfКандидатська дисертація1,53 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
aref Звєгинцова Марія.pdfАвтореферат дисертації433,17 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Просмотр статистики

Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright   ©   2002-2008   MIT   and   Hewlett-Packard - Обратная связь